Ứng dụng giao đồ ăn giúp thúc đẩy việc tiêu dùng ở các nước đang và chậm phát triển